Bedrijf verkopen?

//Bedrijf verkopen?
Bedrijf verkopen?2019-03-18T10:28:25+00:00

Bij de verkoop of bedrijfsopvolging van een onderneming spelen zakelijke én emotionele aspecten belangrijke rollen
Bijna iedere ondernemer ervaart de verkoop, overdracht of samenvoeging van zijn of haar bedrijf als een complex en ingrijpend proces met veel keuze- en beslismomenten. Onze corporate finance adviseurs hebben talloze ondernemers in deze trajecten begeleid. Zij zetten hun kennis en ervaring ook graag voor u in.

Deskundig en vertrouwd
U kunt vertrouwen op deskundige en betrokken begeleiding en advisering van door de wol geverfde adviseurs. Daarbij heeft u profijt van ons nationale en internationale netwerk dat onder andere een breed en betrouwbaar inzicht biedt in potentiële kandidaten.

Transparantie
Omdat vernoemde processen vaak lang duren, is transparantie gewenst. Veel klanten hechten dan ook waarde aan een duidelijke fasering van het complete proces. Daarom structureren wij ieder verkoop-, bedrijfsopvolgings- of fusieproces aan de hand van twaalf heldere stappen in drie fases. Zo kunnen wij ook u stapsgewijs helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Het Groenewegen & Lukaart Stappenplan voor een overnametransactie:
Wij splitsen een bedrijfsovername, zoals de verkoop van een organisatie of een bedrijfsopvolging van de ene naar de volgende generatie in drie fases op met in totaal twaalf stappen. Dit stappenplan maakt het proces overzichtelijk en transparant.

Fase 1 |
De Voorbereiding

• Vendor Due Diligence
• Vaststellen verkoopproces
• Waardebepaling
• Informatieset samenstellen

Fase 2 |
Het Verkoopproces

• Zoeken naar overnamekandidaten
• Bieding
• Onderhandelen
• Transactiestructuur
• Intentieverklaring (LOI)

Fase 3 |
Closing

• Due Diligence onderzoek
• Onderhandelen definitieve uitkomsten
• Closing

  1. De eerste fase betreft de voorbereidingsfase, waarbij wij samen met u de historische cijfers analyseren, informatie verzamelen en deze informatie weergeven in een overzichtelijke informatieset. De doorlooptijd wordt hierbij bepaald door het stadium van verkoopgereedheid waarin de onderneming verkeert.
  2. In de tweede fase wordt het verkoopproces in gang gezet door op zoek te gaan naar kandidaat-kopers om uiteindelijk te komen tot een intentieverklaring. In de afrondende fase van dit procesonderdeel wordt uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken uit de intentieverklaring en zal er onderhandeld worden over de definitieve overeenstemming en overeenkomsten.
  3. Uiteindelijk wordt de derde en afrondende fase afgesloten met het ondertekenen van de definitieve overeenkomsten en de (notariële) overdracht van de Onderneming.

Uitleg stappenplan bij de bedrijfsverkoop, bedrijfsovername of fusering:

Ons stappenplan bij een bedrijfsovername

Fase 1: De voorbereiding

1. Vendor due diligence
Allereerst vindt onderzoek naar de stand van zaken in de onderneming plaats. Dit onder meer op financieel, commercieel, strategisch, juridisch, organisatorisch en fiscaal gebied. Doel van dit onderzoek is alle aspecten die van enig belang kunnen zijn bij de verkoop van de onderneming in een vroeg stadium zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Bij dit onderzoek zal mogelijk ook de accountant en/of fiscalist van de onderneming worden betrokken, waardoor een grote efficiency betracht wordt in deze werkzaamheden. Dit interne due diligence onderzoek wordt ook wel vendor due diligence genoemd.

2. Vaststellen verkoopproces
Het verkoopproces en tijdschema worden vastgesteld aan de hand van gesprekken tussen koper en verkoper. Gedurende het proces zal het tijdschema zo nodig aangepast worden. De verkoper en de onderneming dienen een besluit te nemen ten aanzien van de exacte invulling van de voorwaarden waaronder een eventuele transactie tot stand kan komen.

3. Waardebepaling
Op basis van alle beschikbare informatie en toelichtingen zal door of in nauw overleg met u en uw accountant een meerjarige prognose opgesteld worden als ook een indicatieve waardecalculatie van de onderneming. Hierbij zal een geschikte waarderingsmethode worden gebruikt, zoals een discounted cashflow methode of een market multiple benadering. De waardecalculatie zal cijfermatig worden uitgewerkt, waarbij de gehanteerde uitgangspunten beknopt zullen worden beschreven in een memorandum.

4. Informatieset samenstellen
Er wordt een informatieset samengesteld dat een zo volledig en juist mogelijk beeld van uw onderneming geeft. Dit naast een onderbouwing van de vraagprijs van de onderneming gebaseerd op de uitgevoerde analyses en verzamelde informatie. Ook stellen wij een zogenaamde “teaser” op. Dit betreft één pagina met alle  kernpunten van de geanonimiseerde onderneming, die in ons netwerk en via verschillende bronnen wordt verspreid voordat een informatieset wordt verstrekt.

Fase 2: Het verkoopproces

1. Zoeken geschikte kandidaten plus geschiktheid overnamekandidaten onderzoeken
In samenwerking met u wordt er gezocht naar geschikte overnamekandidaten. Naast het aanboren van ons netwerk en bronnen, zoals overnameplatforms, stellen wij een long- en shortlist samen. Dit betreft het in kaart brengen van mogelijk geïnteresseerden in de markt en het inventariseren van hun geschiktheid. Op basis van de shortlist zullen wij partijen benaderen en de eerste contacten leggen. De Onderneming blijft hierbij in eerste instantie anoniem en bij voldoende wederzijdse interesse, en na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring (NDA), zullen wij het informatiememorandum verstrekken en gesprekken arrangeren. Bij een bedrijfsopvolging leggen wij ons, in overleg met u, toe op de geschiktheid van de overnamekandidaat. Mogelijk kan een assessment en/of aanvullende opleiding vereist zijn, voordat de volgende generatie de onderneming volledig overgedragen krijgt.

2. Bieding(en)
Aan geschikte overnamekandidaten wordt gevraagd een bieding te doen. Iedere bieding zal de transactieprijs en de kopersvoorwaarden weergeven. Deze biedingen worden door ons geanalyseerd, waarna in overleg met u wordt bepaald hoe het proces verder wordt ingericht. Een eventueel tegenvoorstel wordt uitgewerkt

3. Onderhandelen
De biedingen over en weer en verdere onderhandelingen zullen moeten plaatsvinden om tot een (voorlopig) onderhandelingsresultaat te komen. Uw adviseurs en u zullen samen de onderhandelingsstrategie opstellen en bepalen waaronder een transactie tot stand kan komen.

4. Transactiestructuur
De transactiestructuren worden uitgewerkt, waarbij de aan de orde zijnde juridische en fiscale aspecten medebepalend zullen zijn voor de uiteindelijke transactiestructuur.

5. Intentieverklaring
Fase 2 wordt afgesloten met het ondertekenen van een intentieverklaring en bevat – afhankelijk van het tot dan toe bereikte onderhandelingsresultaat – de hoofdpunten waarop overeenstemming is bereikt. Ook dient de intentieverklaring de (opschortende en/of ontbindende) voorwaarden te bevatten op basis waarvan de transactie al dan niet zal plaatsvinden. Indien van toepassing zal een exclusiviteitsbepaling worden opgenomen.

Fase 3: Closing

1. Due diligence onderzoek
Na ondertekening van de intentieverklaring zal de koper in de gelegenheid worden gesteld om een due diligence onderzoek (boekenonderzoek) naar de stand van zaken binnen de onderneming uit te voeren. Dit due diligence-proces kunnen wij ook voor u begeleiden en coördineren.

2. Onderhandelen definitieve overeenkomsten
Parallel aan het due diligence onderzoek vinden de finale onderhandelingen plaats. Hierin worden, in samenspraak met de juridisch adviseur, alle voorwaarden van de transactie uitgewerkt en de finale tekst van de benodigde documentatie, waaronder de overeenkomst tot koop, opgesteld.

3. Closing
De Groenewegen & Lukaart-adviseur zal bij de uitwerking van de overeengekomen structuur van de transactie en desgevraagd bij de contractuele afwikkeling van de transactie de coördinatie op zich nemen van de dagelijkse contacten tussen de advocaten, fiscalisten en accountants van de bij de transactie betrokken partijen.