Website

Op het gebruik van deze website en op het gebruik van onze online diensten is deze disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van onze website of onze online diensten, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

De informatie op onze website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We proberen u correcte, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Helaas kunnen we niet voorkomen dat onze website toch kennelijke (type)fouten bevat. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie van onze website. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Groenewegen & Lukaart B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Groenewegen & Lukaart Corporate Finance B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Groenewegen & Lukaart Corporate Finance B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

E-mail

De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, wordt u verzocht het uit uw systeem te wissen, de inhoud niet aan derden te verspreiden of te gebruiken en de afzender te informeren over de onjuiste adressering/ontvangst. Groenewegen & Lukaart Corporate Finance B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

English version

Website

This disclaimer applies to the use of this website and to the use of our online services. By using our website or our online services, you agree to this disclaimer.

The information on our website is compiled with the greatest care. We try to provide you with correct, complete and current information from reliable sources. Unfortunately, we cannot prevent our website from containing obvious (typing) errors. We therefore do not guarantee the correctness or completeness of the information on our website. No rights can be derived from its content. We recommend that you independently verify the accuracy and completeness of this information before basing any action or omission on it.

Hyperlinks

This website may contain hyperlinks to third party websites. Groenewegen & Lukaart Corporate Finance B.V. has no influence on third-party websites and is not responsible for their availability or content and therefore accepts no liability for damage resulting from the use of third-party websites.

Intellectual property rights

All publications and expressions of Groenewegen & Lukaart Corporate Finance B.V. are protected by copyright and other intellectual property rights. Except for personal and non-commercial use, nothing from these publications and expressions may be reproduced, copied or otherwise made public in any way whatsoever, without Groenewegen & Lukaart Corporate Finance B.V. has given prior written consent.

E-mail

The information contained in this email can be privileged and confidential, and is intended only for the personal use of the designated addressee(s). If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, do not use, copy or distribute this email and permanently delete this email (and any accompanying attachment(s). Groenewegen & Lukaart Corporate Finance B.V. does not accept any liability for whatever kind of damage or loss howsoever related to the making use of electronic communications.