Bedrijf kopen?

//Bedrijf kopen?
Bedrijf kopen?2019-03-18T10:27:57+00:00

Bij het kopen, een bedrijfsopvolging of fusie van een onderneming spelen zakelijke en emotionele aspecten belangrijke rollen. Veel ondernemers ervaren dit als een complex en ingrijpend proces met veel keuze- en beslismomenten. Onze corporate finance specialisten hebben talloze ondernemers in deze trajecten begeleid. Zij zetten hun kennis en ervaring ook graag voor u in. Daarbij heeft u profijt van ons nationale en internationale netwerk dat een brede, betrouwbare kijk biedt op potentiële kandidaten.

Transparantie
Omdat vernoemde processen vaak lang duren, is transparantie gewenst. Veel klanten hechten dan ook waarde aan een duidelijke fasering van het complete proces. Daarom structureren wij ieder verkoop-, bedrijfsopvolgings- of fusieproces aan de hand van negen heldere stappen in drie fases. Zo kunnen wij ook u stapsgewijs helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Het Groenewegen & Lukaart Stappenplan voor een aankooptransactie:
Wij splitsen de aankoop van een onderneming of de bedrijfsopvolging van de ene naar de volgende generatie in drie fases op. Dit aankoopproces betreft 9 heldere stappen en het stappenplan maakt het proces overzichtelijk en transparant.

Fase 1 |
De Voorbereiding

• Vaststellen Aankoopproces
• Waardebepaling

Fase 2 |
Het Aankoopproces

• Bieding
• Onderhandelen
• Transactiestructuur
• Intentieverklaring (LOI)

Fase 3 |
Closing

• Due Diligence onderzoek
• Onderhandelen definitieve uitkomsten
• Closing

Fase 1 | In de eerste, of voorbereidingsfase, waarin wij samen met u de historische cijfers analyseren, informatie verzamelen bepalen we de ook de waarde van de te kopen onderneming. De doorlooptijd wordt hierbij bepaald door het stadium van verkoopgereedheid waarin de onderneming verkeert.

Fase 2 | In de tweede fase vangt het aankoopproces aan door een bieding op te stellen en door via onderhandelingen tot een intentieverklaring te komen. In de laatste fase wordt uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken uit de intentieverklaring. Ook zullen wij een due diligence (ook wel boekenonderzoek) begeleiden en er zal onderhandeld worden over de definitieve overeenstemming en overeenkomsten.

Fase 3 | Uiteindelijk wordt (bij doorgang) deze fase afgesloten met het ondertekenen van de definitieve overeenkomsten en de (notariële) overdracht van de Onderneming.

Op de volgende pagina gaan wij wat dieper in op ons stappenplan bij een bedrijfsovername:

Ons stappenplan voor het kopen van een bedrijf

Fase 1: De voorbereiding

1. Vaststellen aankoopproces
Het aankoopproces en het tijdschema zullen vastgesteld worden aan de hand van gesprekken tussen koper en verkoper. Gedurende het proces kan het tijdschema zo nodig aangepast worden.

2. Waardebepaling
Op basis van alle beschikbare informatie en toelichtingen zal door ons een indicatieve waardecalculatie van de onderneming opgesteld worden. Hierbij zal een geschikte waarderingsmethode worden gebruikt, zoals een discounted cashflow methode of een market multiple benadering. Deze waardecalculatie zal cijfermatig worden uitgewerkt, waarbij de gehanteerde uitgangspunten beknopt zullen worden beschreven in een memorandum.

Fase 2: Het aankoopproces

1. Bieding(en)
Namens en in overleg met u stellen wij een bieding op. In deze bieding zullen de transactieprijs en uw aankoopvoorwaarden worden weergegeven. Deze biedingen worden door de verkoper geanalyseerd, waarna een eventueel tegenvoorstel wordt uitgewerkt.

2. Onderhandelen
De biedingen over en weer en verdere onderhandelingen vinden plaats om tot een (voorlopig) onderhandelingsresultaat te komen. Uw adviseurs en u bepalen samen de onderhandelingsstrategie onder welke voorwaarden een transactie tot stand kan komen.

3. Transactiestructuur
De transactiestructuren worden uitgewerkt, waarbij de aan de orde zijnde juridische en fiscale aspecten medebepalend zullen zijn voor de uiteindelijke transactiestructuur.

4. Intentieverklaring
Fase 2 wordt afgesloten met het ondertekenen van een intentieverklaring en bevat – afhankelijk van het tot dan toe bereikte onderhandelingsresultaat – de hoofdpunten waarop overeenstemming is bereikt. Ook zal de intentieverklaring de (opschortende en/of ontbindende) voorwaarden bevatten op basis waarvan de transactie al dan niet zal plaatsvinden. Indien van toepassing zal een exclusiviteitsbepaling worden opgenomen.

Fase 3: Closing

1. Due diligence onderzoek
Na ondertekening van de intentieverklaring wordt u in de gelegenheid gesteld om een due diligence onderzoek (boekenonderzoek) naar de stand van zaken binnen de onderneming uit te voeren. Dit due diligence proces zullen wij tevens voor u begeleiden en coördineren.

2. Onderhandelen definitieve overeenkomsten
Parallel aan het due diligence onderzoek zullen de finale onderhandelingen plaatsvinden. Hierin worden, in samenspraak met de juridisch adviseur, alle voorwaarden van de transactie uitgewerkt en de finale tekst van de benodigde documentatie, waaronder de overeenkomst tot koop, opgesteld.

3. Closing
Uw Groenewegen & Lukaart-adviseur zal bij de uitwerking van de overeengekomen structuur van de transactie en desgevraagd bij de contractuele afwikkeling van de transactie de coördinatie op zich nemen van de dagelijkse contacten tussen de advocaten, fiscalisten en accountants van de bij de transactie betrokken partijen.