Onze specialisten adviseren ondernemers en particulieren op financieel-economisch gebied en worden ingezet bij het oplossen van conflicten. Voorbeelden van deze specialismes zijn:

  • Verkoopklaar maken en due diligence onderzoeken
  • Litigation Support
  • Bijzondere waarderingen
  • Optreden als gerechtelijk deskundige
  • Optreden als financieel deskundige
  • Advisering bij investeringsvraagstukken

Verkoopklaar maken en due diligence onderzoeken
Belangrijk bij transactiebegeleiding is het ‘verkoopklaar maken’ van een onderneming. Een onderdeel hiervan is de vendor due-diligence. Dit betekent dat ons team via onderzoek bij de verkopende klant de risico’s en mogelijkheden in beeld brengt die belangrijk kunnen zijn voor een verwervende partij en die betrekking hebben op aspecten die deal- en prijsbepalend zijn.

Hierbij is het streven om vooraf te onderkennen welke acties genomen dienen te worden alvorens potentiële kopers met vragen en of onderzoeken komen. Gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek worden maatregelen genomen betrekking hebbend op een optimalisatie van de transactie. Hiermee wordt ook de basis gelegd voor een goede presentatie van de te verkopen onderneming.

Nadat er een intentieverklaring is afgesloten tussen de verkoper en de koper zal de koper zelfstandig een due diligence uitgevoerd willen hebben. Indien wij voor de verkoper optreden zullen wij dit proces begeleiden en in goede banen trachten te geleiden. Indien wij voor de koper optreden zullen wij het onderzoek uitvoeren eventueel in samenwerking met gerenommeerde samenwerkingspartners. Tijdens dit onderzoek is het de bedoeling dat geverifieerd wordt of de verstrekte informatie door de verkoper juist en volledig geweest is en of alle risico’s voldoende zijn belicht.

Dataroom
Wij begeleiden de informatieverstrekking van de verkoper naar de koper waarbij we, indien gewenst, een fysieke of een digitale dataroom inrichten. Wij waken over de informatie die uitgewisseld wordt en zien toe op een vertrouwelijke behandeling daarvan.

Litigation Support

Onze deskundigen verrichten specifieke diensten ter ondersteuning van juridische processen. Wij zijn ondermeer aangesloten bij het LRGD (Landelijk Register voor Gerechtelijke Deskundigen). Voorbeelden van dergelijke werkzaamheden zijn:

Optreden als arbiter:
Geschillen worden veelal via de rechter opgelost. Een alternatieve wijze van geschiloplossing is arbitrage. Onze deskundigen kunnen fungeren als solo-arbiter of in een team van arbiters. Arbitrage kan gezien worden als rechtspraak waarbij de deskundigen tot een vonnis komen. Het voordeel van arbitrage is dat er normaliter veel sneller een vonnis geveld wordt. Een nadeel is dat dit, ten opzichte van de rechtbank-procedure, tot hogere kosten kan leiden. Zeker als gekozen wordt voor een team van arbiters. Vaak wordt arbitrage voorgeschreven in overeenkomsten zoals V.O.F.-akten.

Bindend adviseren:
Geschillen die zich daarvoor lenen kunnen worden beslecht via een bindend advies procedure. Hiertoe wordt een bindend adviesovereenkomst afgesloten tussen partijen en de bindend adviseur. Een bindend advies is een snelle methode van conflictoplossing.

Business Mediation:
Binnen ons team zijn ervaren mediators actief in financieel juridische zaken. Mediation kenmerkt zich door vrijwilligheid. Daarnaast is alles wat in de mediation besproken wordt geheim. Het resultaat wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en is bindend voor partijen.

Bijzondere waarderingen:
Dit betreft waarderingen van ondernemingen of aandelen in het kader van bijvoorbeeld een boedelverdeling of erfenis.

Claims en schadeberekeningen:
Onze deskundigen worden ingezet om te komen tot de onderbouwing van een claim en/of schadeberekening. Er wordt dan in de regel voor één partij opgetreden. De berekeningen worden vastgelegd in een rapportage die door deze partij ingebracht kan worden in een juridische procedure.

Optreden als gerechtelijk deskundige:
In opdracht van de rechtspraak beantwoordt de deskundige vragen van de rechter. Dit gebeurt conform de strikte regels vastgelegd in onder meer de leidraad voor deskundigen en het Wetboek Rechtsvordering. Belangrijk hierbij is het strikt voeren van hoor- en wederhoor door de deskundige. De deskundige rapporteert aan de rechter.

Optreden als financieel deskundige

Second opinion:
Onze deskundigen worden gevraagd om adviezen en/of waarderingen van een derde deskundige te beoordelen en van commentaar te voorzien.

Financiële onderbouwing van procedures:
Onze deskundigen treden op als partij-adviseur in procedures waarbij behoefte is aan een financieel gerichte onderbouwing van standpunten.

Advisering bij investeringsvraagstukken

Wanneer er belangrijke investeringsbeslissingen genomen dienen te worden is er vaak behoefte aan een adviseur die in staat is om de verwachtingen van het management inzake de prestaties van de beoogde investering, de risico’s hiervan en de variatie hierin in kaart te brengen. Onze deskundigen bieden ondersteuning bij het maken van dergelijke analyses.