Overige waarderingen en waardebepalingen

Overige situaties waarderingen en waardebepalingen

Naast de in het menu aangegeven waarderings- of waardebepalingssituaties zijn er aanvullende kwesties waarbij een waardebepaling van een bedrijf gewenst of noodzakelijk is. Hieronder staan deze opgesomd.

1. Impairment test

Door de controlerend accountant dient een oordeel gevormd te worden omtrent de juistheid van de waardering van immateriële vaste activa (bijvoorbeeld goodwill). Deze situatie leent zich om de waarde van het betreffende actief vast te laten stellen door de objectieve waardeerder die niet betrokken is bij de genoemde controle.

2. Schadevaststellingen

De berekening van een schade is in feite niets anders dan de berekening van de waarde zonder dat de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsgevonden zou hebben en de berekening van de waarde van een operatie/onderneming waarbij de schade heeft plaatsgevonden. Het verschil tussen de twee berekeningen betreft het schadebedrag.

3. Voorbereiding op strategische beslissingen

Managementteams van ondernemingen staan regelmatig voor moeilijke beslissingen: Doorgaan met de onderneming op dezelfde manier danwel het roer omgooien en/of overgaan tot uitbreiding door middel van het kopen van – of samenwerken met – een andere onderneming. Daarbij zijn vaak vele alternatieven voorhanden en blijkt het voor de ondernemer of het MT vaak ondoenlijk om een reële doorrekening te maken van de effecten die deze alternatieven kunnen hebben. Groenewegen & Lukaart wordt vaak ingezet om het management hierbij te helpen om zo te komen tot een nieuwe strategie die gebaseerd is op de uitkomsten van diverse complexe berekeningen.

4. Belangrijke investeringen

Directies of managementteams moeten dikwijls lastige en belangrijke investeringsbeslissingen nemen. De gevolgen die de diverse investeringsbeslissingen met zich meedragen zijn zelden inzichtelijk omdat deze erg complex zijn en omdat die gevolgen vaak ook weer een effect op elkaar hebben. Eenduidige en eenvoudige voorspellingen omtrent deze gevolgen zijn dan ook zelden te maken. Door het toepassen van zogenaamde ‘Monte Carlo analyses’ is de ervaren waardeerder in staat om samen met de ondernemer voorspellingen te maken omtrent deze gevolgen zodat de keuze voor een bepaald alternatief eenvoudiger en vooral duidelijker wordt. Op die manier kan de waardeerder gezien worden als een managementconsultant die de directie behulpzaam kan zijn bij het nemen van investeringsbeslissingen.