Waardebepaling

Het inschakelen van een onafhankelijke waarderingsspecialist is vaak het begin van een succesvolle transactie of het begin van de oplossing van een conflict.

Groenewegen & Lukaart beschikt over erkend Register Valuators die gespecialiseerd zijn in de bepaling van de waarde van een onderneming. Aan de hand van een nauwkeurige analyse van de markt en de onderneming kunnen zij een waardebepaling voor u opstellen. Hierbij worden alle belangrijke aspecten uit het verleden en heden belicht en wordt een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de in de toekomst te verwachten geldstromen gemaakt.

Welke waarderingsmethode vervolgens geschikt is hangt af van de situatie. Veelal wordt de Discounted Cash Flow (DCF) methode gehanteerd.
De uiteindelijke keuze voor de gehanteerde waarderingsmethode wordt in transparant waarderingsrapport onderbouwd. Hierin staan de uitgangspunten, het risicoprofiel en de waardebepaling van de onderneming beschreven.

1. Verzamelen informatie
2. Financiële analyse
3. Keuze waarderingsmethode
4. Opstellen waarderingsrapport