De techniek van het waarderen van een bedrijf

Waarderen heeft alles te maken met de in de toekomst verwachte geldstromen van de activiteit en/of onderneming
Het maken van een zo goed mogelijke inschatting van de in de toekomst te verwachten geldstromen die gegenereerd kunnen worden met het object dat gewaardeerd dient te worden is hier dus van het grootste belang.

De in te schatten geldstromen die met de investering kunnen worden gerealiseerd zijn voor de investeerder immers de motivatie om geld te investeren in een project. Een investeerder die bij voorbaat weet dat het rendement op een investering negatief, nihil of heel laag zal zijn, belegt zijn middelen bij voorkeur op een alternatieve manier waarvan een hoger rendement verwacht wordt.

Meten is weten, gissen is missen

Van belang is het dus om die toekomstige geldstromen zo goed als mogelijk in beeld te krijgen. Indien deze in beeld zijn dan zal daarvan de verwachte contante waarde berekend dienen te worden. Slechts indien die bekend is, kan immers vergeleken worden wat de alternatieven voor deze waardering zijn op het moment dat er geïnvesteerd dient te worden.
Het draait om risico’s vs rendement.

Dit is geen eenvoudige opgave want direct komt de vraag naar boven hoe die contante waarde bepaald kan worden? Hierbij dient gedacht te worden aan de rendementen van de alternatieve mogelijkheden. Tevens dient er een hele goede inschatting gemaakt te worden van de risico’s die samenhangen met het behalen van het verwachte rendement. Hoe hoger dit risico is, hoe hoger het geëiste rendement van de investeerder zal zijn. De hoogte van het geëiste rendement noemen we de disconteringsvoet waartegen de verwachte toekomstige geldstromen contant gemaakt worden.

De waarde die berekend wordt, gebruikmakend van de verwachten geldstromen, contant gemaakt tegen de geëiste rentevoet van de investeerder bepaalt feitelijk de waarde die de investeerder maximaal zal willen betalen voor de onderneming.

1. Verzamelen informatie
2. Financiële analyse
3. Keuze waarderingsmethode
4. Opstellen waarderingsrapport